MTV.fi 20 vuotta

MTV Oy:n sähköisten palveluiden yleiset käyttöehdot

3.12.2012

1. Yleistä

MTV Oy:n (Y-tunnus: 1093944-1, Ilmalankatu 2, 00033 MTV, puh. 010 300 300, jäljempänä ”MTV”) verkko-osoitteessa www.mtv.fi tai muussa MTV:n hallinnoimassa verkko-osoitteessa tarjoamat verkkosivustot, verkkojulkaisut, verkkoyhteisöt, keskustelupalstat, verkkokaupat ja muut maksuttomat tai maksulliset palvelut muodostavat MTV:n sähköiset kuluttajapalvelut (jäljempänä ”Sähköiset palvelut”), joiden käyttöön (ml. pääsy sivustolle, selaus, aineiston lataus sivustolle ja sivustolta sekä muu hyödyntäminen) sovelletaan näitä MTV Oy:n Sähköisten palveluiden yleisiä käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”).

Sähköisten palveluiden käyttö edellyttää, että käyttäjä hyväksyy ja noudattaa (i) Käyttöehtoja, (ii) Sähköisiin palveluihin sisältyvissä erillisissä maksuttomissa tai maksullisissa palveluissa mahdollisesti määriteltyjä palvelukohtaisia lisäehtoja ja muita sopimusehtoja, sekä (iii) Sähköisten palvelujen kautta saatavilla olevien kolmansien osapuolien tarjoamien maksuttomien tai maksullisten palveluiden käyttö- ja muita ehtoja. Lisäksi Sähköisten palveluiden käyttö edellyttää, että käyttäjä hyväksyy MTV Oy:n Sähköisten palveluiden tietosuojalausekkeen.

Mikäli yksittäisiin palveluihin sovellettavat erityisehdot ovat ristiriidassa näiden Käyttöehtojen kanssa, sovelletaan ensisijaisesti kyseisiä yksittäisiä erityisehtoja kyseistä palvelua koskien, joita nämä Käyttöehdot täydentävät. Kolmansien osapuolien tarjoamiin palveluihin sovelletaan kyseisen kolmannen tahon sopimusehtoja. Käyttäjä on kuitenkin aina velvollinen noudattamaan näitä Käyttöoikeusehtoja suhteessa MTV:hen.

Sähköiset palvelut on tarkoitettu ainoastaan käyttäjien henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön, ellei toisin nimenomaisesti kirjallisesti ilmoiteta.

Mikäli palvelun käyttäjä on alaikäinen, hänen tulee varmistaa, että hänen huoltajansa antaa suostumuksensa tämän palvelun käyttöön ja on tietoinen näiden yleisten käyttöehtojen, palvelukohtaisten ehtojen sekä tietosuojalausekkeen sisällöstä.

2. Sopimusehdot ja sopimuksen syntyminen

Käyttämällä Sähköisiä palveluita sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassa olevia Käyttöehtoja. Koska MTV voi aika ajoin tehdä muutoksia Käyttöehtoihin, kehotamme sinua säännöllisesti tutustumaan näihin ehtoihin. Mikäli et hyväksy Käyttöehtoja, kehotamme sinua ystävällisesti olemaan käyttämättä Sähköisiä palveluita.

Joidenkin Sähköisiin palveluihin sisältyvien yksittäisten palveluiden käyttäminen voi edellyttää rekisteröitymistä ja/tai erillisten palvelukohtaisten ehtojen hyväksymistä näiden Käyttöehtojen lisäksi. Mikäli haluat käyttää tällaisia palveluita, sinulle kerrotaan selkeästi kyseisten palvelujen yhteydessä tällaisista ehdoista ja sinulta pyydetään erillinen suostumus palveluja koskien. Joitakin Sähköisiin palveluihin sisältyviä yksittäisiä palveluita voi käyttää rekisteröitymättä.

MTV voi lisäksi edellyttää käyttäjää luovuttamaan palvelun toimittamisen kannalta tarpeellisia henkilötietoja rekisteröitymisen yhteydessä. Sähköisiin palveluihin liittyvien henkilötietojen käytön osalta käyttäjää kehotetaan tutustumaan MTV Oy:n Sähköisten Palveluiden Tietosuojalausekkeeseen sekä kuhunkin palveluun liittyvään rekisteriselosteeseen.

Sähköisiin palveluihin sisältyviä yksittäisiä palveluja koskeva sopimus käyttäjän ja MTV:n välillä syntyy, kun käyttäjä on rekisteröitynyt rekisteröitymistä vaativaan palveluun ja hyväksynyt kulloinkin voimassa olevat Käyttöehdot, palvelukohtaiset ehdot ja MTV Oy:n Sähköisten Palveluiden Tietosuojalausekkeen tai muulla MTV:n hyväksymällä tavalla, esimerkiksi kun MTV on hyväksynyt käyttäjän tilauksen. Sopimus voi syntyä myös kun käyttäjä ryhtyy MTV:n hyväksymällä tavalla käyttämään palvelua tai kun asiakas maksaa laskun tilaamastaan maksullisesta palvelusta. Myöhemmin tilattavat palvelut tulevat osaksi sopimusta, ellei tietyn palvelun osalta toisin sovita.

3. Kolmannen osapuolen palvelut

MTV:n Sähköiset palvelut ovat kuluttajille suunnattu laaja palvelukokonaisuus joka sisältää yhteyksiä ja linkkejä ulkopuolisiin kolmannen osapuolen verkkosivustoihin ja sähköisiin palveluihin. Käyttäjän tulisi kiinnittää huomiota käyttämänsä palvelun verkko-osoitteeseen sekä verkko-osoitteessa oleviin erillisiin käyttöehtoihin ja muihin palveluntarjoajaa koskeviin tietoihin, voidakseen varmistua onko kyseinen palvelu osa MTV:n tarjoamia Sähköisiä palveluja vai onko kyseessä kolmannen osapuolen tarjoama palvelu.

Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen omia palveluehtoja. Tällaisilla kolmansien osapuolien tarjoamilla palveluilla on myös yleensä oma erillinen asiakaspalvelunsa.

Koska MTV ei voi valvoa tällaisia kolmannen osapuolen verkkosivustoja ja palveluita, MTV ei vastaa tällaisiin sivustoihin ja palveluihin pääsystä, eikä niiden sisällöstä, mainonnasta, tuotteista tai muusta materiaalista, jotka ovat saatavana tällaisten verkkosivustojen ja palveluiden kautta. MTV ei myöskään ole vastuussa tai vahingonkorvausvelvollinen, suoraan taikka välillisesti, vahingosta tai menetyksestä, joka on aiheutunut kolmannen osapuolen verkkosivustoilla ja palveluissa tai niiden kautta saatavana olevan sisällön, tavaran tai palvelun hyödyntämisestä tai niillä esiintyvään tietoon luottamisesta. MTV kehottaa käyttäjää perehtymään ja noudattamaan kolmannen osapuolen verkkosivustojen ja sähköisten palveluiden käyttö- ja muita ehtoja.

Mikäli sinulla on ongelmia tai kysyttävää kolmansien osapuolen tarjoamiin palveluihin liittyen, pyydämme sinua ystävällisesti olemaan ensisijaisesti yhteyksissä suoraan kyseiseen palveluntarjoajaan.

4. Vastuu palvelun sisällöstä

MTV vastaa Sähköisten palvelujen toimituksellisen ja muun MTV:n laatiman sisällön lainmukaisuudesta ja hyvän tavan mukaisuudesta sekä niihin liittyvistä tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. MTV ei valvo eikä moderoi etukäteen Sähköisissä palveluissa olevilla keskustelu- tai muilla vastaavilla palstoilla esitettyjä näkemyksiä tai mielipiteitä, eikä MTV ole näistä vastuussa, vaan kukin käyttäjä henkilökohtaisesti vastaa käytöstään ja on velvollinen käyttämään Sähköisiä palveluja Käyttöehtojen mukaisella tavalla. Sähköisissä palveluissa annettavia yleisluontoisia tietoja, ohjeita tai neuvoja ei muutenkaan ole tarkoitettu juridisiksi, kaupallisiksi, lääketieteellisiksi tai muunkaltaisiksi MTV:tä tai muuta palveluntarjoajaa sitoviksi tiedoiksi, ohjeiksi tai neuvoksi, eikä niihin siten voi vedota. Niiden perusteella ei myöskään voi esittää MTV:tä tai muuta palveluntarjoajaa kohtaan vaatimuksia. MTV ei vastaa Sähköisissä palveluissa olevien virheellisten, puutteellisten tai tulkinnanvaraisten tietojen käyttämisestä käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

MTV vastaa kuitenkin Sähköiseen palveluun tuottamastaan aineistosta (mukaan lukien sähköiset tiedonvälityspalvelut ja verkkojulkaisut), sekä tarjoamistaan maksuttomista tai maksullisista palveluista sekä Sähköisten palvelujen kautta myymistään tuotteista ja niihin liittyvien tietojen oikeellisuudesta, laadusta ja toimivuudesta sovellettavan pakottavan lainsäädännön mukaisesti.

5. Palvelun toiminnallisuus ja muutokset palveluissa

Sähköiset palvelut ovat lähtökohtaisesti käytössä 24 tuntia vuorokaudessa, ellei tietyn yksittäisen palvelun osalta ilmoiteta muuta käyttöaikaa. MTV tekee parhaansa, jotta Sähköiset palvelut olisivat käyttäjän käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. MTV ei kuitenkaan vastaa Sähköisten palvelujen keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. MTV ei vastaa Sähköisissä palveluissa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista Sähköisiin palveluihin sisältyvien tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä tai palvelukohtaisista ehdoista muuta johdu.

MTV:llä on oikeus keskeyttää Sähköisten palvelujen tai sen osien tarjoaminen muutoksen, uudistuksen tai siihen liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. MTV rajoittaa keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen, mikäli se on mahdollista. MTV kehittää Sähköisiä palveluja jatkuvasti ja sillä on oikeus muuttaa niitä ja niiden sisältöä osana normaalia toimintaansa parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikoina. MTV:llä on myös milloin tahansa oikeus lopettaa Sähköisten palvelujen tai niiden osien tuottaminen ja tarjoaminen käyttäjälle ilman erillistä ilmoitusta.

6. Ei takuita

Sähköiset palvelut ja niiden sisältämät yksittäiset palvelut ja tuotteet tarjotaan ”sellaisena kuin ne ovat” ja MTV kiistää kaikki nimenomaiset tai oletetut takuut. Palvelun hyödyntäminen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Mahdollisista palvelukohtaisista takuista sovitaan erikseen palvelun omissa ehdoissa.

Käyttäjä vastaa yksin tietojärjestelmäänsä koskevasta vahingosta tai tietojen menetyksestä, joka aiheutuu sisällön (mukaan lukien virukset) lataamisesta palvelusta. Mikään neuvo tai informaatio, kirjallisena tai suullisena, jonka käyttäjä saa MTV:ltä tai palvelun kautta, ei muodosta mitään oikeudellisesti sitovaa neuvoa tai takuuta, jota ei erityisesti ole ilmaistu näissä ehdoissa.

MTV ei takaa että (i) palvelu tai palvelun kautta saatava aineisto ja tuotteet vastaa käyttäjän odotuksia, (ii) palvelu on saatavana keskeytyksettä tai oikea-aikaisesti, varmasti tai virheettömästi, tai (iii) informaation oikeellisuus ja laatu, jotka käyttäjä on saanut palvelun kautta, on virheetöntä tai muuten vastaa käyttäjän odotuksia.

Mahdollisten ongelmatilanteiden tai kysymysten osalta voit olla yhteyksissä MTV:n asiakaspalveluun. Mikäli asiasi koskee kolmannen osapuolen tuotteita tai palveluita, pyydämme sinua olemaan ensisijaisesti yhteyksissä kyseisen kolmannen tahon asiakaspalveluun.

Mikään tässä sopimuksessa ei rajoita kuluttajien lakisääteisiä oikeuksia.

7. Vastuunrajoitus

MTV (mukaan lukien sen palveluntarjoajat) ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta, mukaan lukien viivästys, käyttämättä jääneestä palvelun käyttömahdollisuudesta aiheutunut vahinko, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetys taikka muu taloudellinen menetys, joka johtuu (i) palvelun tai tuotteen käytöstä tai siitä, ettei sitä ole voitu käyttää; (ii) korvaavan tuotteen tai palvelun hankkimisesta aiheutuneesta kulusta, (iii) palvelun kautta saadusta tiedosta tai informaatiosta, tai viestistä joka on vastaanotettu palvelun kautta; (iv) oikeudettomasta pääsystä tiedonsiirtoihin tai niiden luvattomasta muuttamisesta; tai (v) muista palveluun liittyvistä olosuhteista.

8. Palvelusta perittävät hinnat

MTV:n tarjoamat Sähköiset palvelut voivat olla maksuttomia tai maksullisia. Kunkin yksittäisen palvelun yhteydessä ilmoitetaan, mikäli kyse on maksullisesta palvelusta.

Maksullisten palveluiden käyttäminen edellyttää sen yhteydessä ilmoitetun hinnan ja muiden maksujen suorittamista. Maksullisesta palvelusta voidaan periä liittymismaksu sekä käytön mukaan määräytyvä, aikaan sidottu taikka muulla tavoin määräytyvä maksu sekä muita palvelun yhteydessä yksilöityjä maksuja.

Joitakin Sähköisiä palveluita on mahdollista tilata myös kestotilauksena eli toistaiseksi jatkuvana tilauksena. Kestotilaus jatkuu keskeytyksettä niin kauan, kunnes asiakas peruuttaa tilauksen. Mikäli asiakas on valinnut kestotilauksen laskutustavaksi luottokorttimaksun, veloitetaan tilausmaksu automaattisesti hänen luottokortiltaan sovitun laskutusjakson mittaisin väliajoin – luottokortilta kunkin laskutusjakson alussa veloitettava maksu perustuu kulloinkin voimassaolevaan hinnastoon ja voi muuttua tilauksen voimassaoloaikana. Voimassaolevat hinnat löytyvät kunkin yksittäisen palvelun verkkosivustolta.

MTV voi muuttaa Sähköisiin palveluihin sisältyvän yksittäisen palvelun hintaa ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman palvelun maksulliseksi tai päinvastoin. Käyttäjän oikeuksista hinnanmuutokseen liittyen sovitaan tarkemmin palvelun omissa ehdoissa. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat kulloinkin nähtävissä kunkin yksittäisen palvelun verkkosivustolta.

9. Maksaminen

MTV:llä on oikeus tarkistaa käyttäjän luottotiedot tämän rekisteröityessä maksulliseen palveluun tai tilatessa maksullisia tuotteita Sähköisten palveluiden kautta. MTV:llä on oikeus estää Käyttäjältä maksullisen palvelun käyttö, jos se luottotietojen selvittämisen yhteydessä ilmenneiden maksuhäiriöiden tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi on perusteltua.

Mahdollisia maksullisia palveluja tilatessaan tai ostaessaan alaikäinen käyttäjä vakuuttaa, että hänellä on tuotteen tai palvelun tilaamiseen huoltajansa suostumus, ellei kyseessä ole tavanomainen ja vähäinen maksu.

Käyttäjä on velvollinen suorittamaan perittävän maksun kyseisen palvelun yhteydessä ilmoitetulla tavalla, esimerkiksi laskulla, verkkopankissa tai mobiilipäätelaitteen avulla.

Luottokorttikestotilauksen yhteydessä asiakkaan luottokortilta veloitetaan automaattisesti sovitun laskutusjakson mittaisin väliajoin tilausmaksu palvelun käytöstä – maksu perustuu kulloinkin voimassaolevaan hinnastoon ja voi muuttua tilauksen voimassaoloaikana.

Korttimaksaminen MTV:n verkkokaupoissa tapahtuu Luottokunnan SSL-suojatulla maksulomakkeella. MTV:llä ei ole pääsyä korttitietoihin eikä maksukortin tietoja tallenneta MTV:n järjestelmiin. MTV:n verkkokaupoissa ovat käytössä kansainväliset Verified by Visa- ja MasterCard SecureCode -todentamispalvelut, joiden avulla kortinhaltijan henkilöllisyys todennetaan.

MTV:llä on oikeus estää käyttäjän pääsy Sähköisiin palveluihin tai sen osiin, mikäli maksu on viivästynyt eikä sitä makseta kahden (2) viikon kuluessa maksuhuomautuksen lähettämisestä. MTV:llä on oikeus periä kohtuullinen korvaus maksullisten palvelujen uudelleen avaamisesta.

Maksut Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla

Mikäli haluat maksaa Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla, MTV Oy toimii ainoastaan tuotteiden ja palveluiden markkinoijana ja

lisäksi toimittaa tuotteet ostajalle. Reklamaatioista vastaa Suomen Verkkomaksut Oy. Suomen Verkkomaksut Oy toimii Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa tuotteen myyjänä ja kauppa syntyy asiakkaan ja Suomen Verkkomaksut Oy:n välille. Myyjän vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet. Suomen Verkkomaksut Oy on myös maksun saaja.

Suomen Verkkomaksut Oy, y-tunnus: 2122839-7

Ohjelmakaari 10

40500 JYVÄSKYLÄ

Puhelin: 0207 181830

Verkkopankit

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.

10. Kuluttajien peruuttamisoikeus

Mikäli käyttäjä on yksityishenkilö, hänellä on Sähköisistä palveluista ostamiensa tavaroiden ja palvelujen osalta kuluttajansuojalain mukainen lähtökohtainen oikeus peruuttaa tekemänsä tilaus ilmoittamalla siitä MTV:lle 14 päivän kuluessa tilausvahvistuksen tai tavaran vastaanottamisesta, sen mukaan kumpi näistä on myöhempi.

Käyttäjällä ei kuitenkaan kaikkien tuoteryhmien osalta ole edellä mainittua peruuttamisoikeutta. Mikäli palvelun suorittaminen tai tuotteen toimittaminen sähköisesti on käyttäjän suostumuksella aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä (esimerkiksi musiikkikappaleiden lataaminen Sähköisestä palveluista), taikka käyttäjä on avannut sinetöitynä toimitetun ääni- tai kuvatallenteen tai tietokoneohjelman, ei hänellä ole edellä mainittua peruuttamisoikeutta.

Huom! Kolmannen osapuolen tarjoamien palveluiden tai tuotteiden osalta saatetaan noudattaa eri palautuskeinoja ja osoitteita. Pyydämme käyttäjää tutustumaan kolmannen osapuolen kanssa tekemäänsä sopimukseen asian selvittämiseksi.

Mikäli Käyttäjä ei ole yksityishenkilö tai hänellä ei ole kuluttajansuojalainsäädännön mukaista peruuttamis- tai palautusoikeutta, MTV veloittaa aiheettomista palautuksista aiheutuneet kustannukset. Lisäksi MTV lähettää tällöin tuotteet asiakkaan kustannuksella takaisin.

11. Oikeudet palveluun ja palveluun sisältämään aineistoon - jälkipainantakielto

Sähköisten palvelujen sisältö ja ulkoasu ovat suojattuja tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Sähköisissä palveluissa esiintyvät liiketunnukset, tavaramerkit, logot, tuote- ja palvelumerkit sekä sloganit ovat suojattuja tavaramerkkilain, muiden immateriaalioikeuksien ja sopimattomasta menettelystä annetun lain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Sähköisten palveluiden ja niiden sisältämän kaiken aineiston omistusoikeus sekä kaikki tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet ovat joko MTV:llä tai muilla palveluntarjoajilla taikka mahdollisilla kolmansilla tahoilla. Käyttäjä ei saa mitään Sähköisiin palveluihin liittyviä oikeuksia, paitsi oikeuden käyttää Sähköisiä palveluja näiden käyttöehtojen sekä mahdollisten palvelukohtaisten ehtojen ja muiden mahdollisten sopimusehtojen mukaisesti.

Käyttäjä saa käyttää Sähköisiä palveluita vain omiin henkilökohtaisiin tarkoituksiinsa. Käyttäjä ei saa valmistaa tai valmistuttaa mistään Sähköisiin palveluihin sisältyvästä aineistosta kappaleita (kopioita) eikä saattaa aineistoa tai sen osaa yleisön saataviin levittämällä, välittämällä, esittämällä tai näyttämällä sitä julkisesti, jollei MTV ja muu oikeudenhaltija ole ennalta antanut siihen kirjallista suostumusta tai sovellettavan lain pakottavista säännöksistä muuta johdu. Käyttäjällä ei ole oikeutta muodostaa Sähköisistä palveluista ja aineistosta tai niiden osista uutta teosta tai uutta palvelua. Lainattaessa Sähköisten palveluiden sisältämää aineistoa pakottavan lainsäädännön niin salliessa, on käyttäjä velvollinen mainitsemaan lähteen hyvän tavan edellyttämällä tavalla. Edellä mainittu sisältää myös tekijänoikeuslain mukaisen jälkipainantakiellon.

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Sähköisiin palveluihin ja siihen sisältyviin yksittäisiin palveluihin kohdistuvaa käyttöoikeutta taikka palveluista mahdollisesti tehtyä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman MTV kirjallista suostumusta.

12. Käyttäjän toimittama aineisto

Tietyissä Sähköisiin palveluihin sisältyvissä yksittäisissä palveluissa käyttäjälle annetaan mahdollisuus aineiston lähettämiseen MTV:lle tai levittämiseen Sähköisten palveluiden avulla (esimerkiksi keskustelusivustot ja kommentointitoiminnot).

MTV ei tarkasta lähettämääsi aineistoa etukäteen ennen sen julkaisemista. Mikäli lähetät MTV:lle aineistoa tai tallennat taikka muuten levität Sähköisten palveluiden kautta aineistoa, sinun tulee kohtuullisin toimenpitein varmistaa ennen aineiston toimittamista, tallentamista ja levittämistä, että aineisto (a) ei sisällä mitään laitonta, oikeuksia loukkaavaa, sopimatonta tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta, (b) on sisällöltään hyvän tavan mukaista eikä loukkaa kenenkään henkilön yksityisyyden suojaa tai kunniaa ja (c) ei sisällä viruksia tai muita saastuttavia tai tuhoavia ominaisuuksia.

Mikään yksittäisen käyttäjän Sähköisiin palveluihin tallentama tai Sähköisten palveluiden avulla levittämä aineisto ei edusta MTV:n mielipidettä tai osoita MTV:n olevan kyseisen käyttäjän kanssa samaa mieltä taikka kehottavan aineiston mukaiseen toimintaan. Käyttäjä antaa MTV:lle oikeuden käyttää kaikessa toiminnassaan aineistoa, jonka käyttäjä on lähettänyt MTV:lle Sähköisten palveluiden kautta. MTV:llä on mm. oikeus tarkistaa ja julkaista Sähköisiin palveluihin lähetetty aineisto kokonaan tai osittain, sellaisenaan tai hyvään journalistisen tavan mukaisesti muutettuna. MTV:llä ei kuitenkaan ole velvollisuutta julkaista tällaista aineistoa. MTV ei maksa käyttäjän Sähköisissä palveluissa lähettämän aineiston käytöstä palkkiota tai muuta korvausta käyttäjälle. Käyttäjä vastaa sekä MTV:tä että kolmansia kohtaan siitä, että julkaistavaksi lähetettävä aineisto ei loukkaa kolmannen tekijänoikeutta, tavaramerkkioikeutta tai muuta immateriaalioikeutta ja ettei se sisällä mitään laitonta, oikeuksia (kuten yksityisyydensuojaa) loukkaavaa, sopimatonta taikka hyvän tavan vastaista tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta, näihin kuitenkaan rajoittumatta, sekä että hänellä on muutenkin oikeus antaa se julkaistavaksi.

Käyttäjä on Suomen lain mukaisesti rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisessa vastuussa levittämänsä aineiston sisällöstä. Käyttäjä sitoutuu lisäksi olemaan ryhtymättä mihinkään toimenpiteisiin MTV:tä vastaan liittyen MTV:lle toimittamaansa tai Sähköisten palvelujen kautta levittämäänsä aineistoon ja sitoutuu kohtuullisesti avustamaan MTV:tä mahdollisia ulkopuolisen tahon nostamia kanteita vastaan toteutettavassa puolustuksessa, jotka johtuvat käyttäjän toimittamasta tai Sähköisten palveluiden kautta levittämästä aineistoista, sekä korvaamaan MTV:lle tästä aiheutuvat vahingot.

MTV ei sitoudu säilyttämään eikä palauttamaan Käyttäjän Sähköisiin palveluihin tilaamatta lähettämää tai muuten toimittamaa aineistoa.

13. Käyttäjän vahingonkorvausvelvollisuus

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan MTV:lle näiden Käyttöehtojen, mahdollisten palvelukohtaisten ehtojen, MTV Oy:n Sähköisten Palveluiden Tietosuojalausekkeen, yksittäisiä palveluja koskevan sopimuksen tai lain vastaisen käytön aiheuttamat vahingot. Käyttäjän tulee antaa MTV:lle kulloisenkin palvelun käytön edellyttämät tarpeelliset henkilö- ja muut tiedot. Käyttäjä on vastuussa ilmoittamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä velvollinen ilmoittamaan tietojen muutoksista MTV:lle. Käyttäjän ilmoittamia yhteystietoja käytetään myös asiakkaan tunnistamiseen mm. salasanaa vaihdettaessa. Käyttäjä vastaa virheistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat siitä, että asiakkaan antamat tiedot ovat puutteellisia tai vanhentuneita.

Mikäli Sähköisiin palveluihin sisältyvät yksittäiset palvelut edellyttävät käyttäjäkohtaisten tunnusten ja salasanojen hyödyntämistä, käyttäjä on vastuussa tunnusten ja salasanojen säilyttämisestä ja siitä, etteivät ne tule kolmansien tietoon. Tunnuksia ja salasanoja käytetään oikean käyttäjän tunnistamiseen ja tämän vuoksi käyttäjä on vastuussa kaikista liiketoimista ja muista toimista, joita oikealla tunnuksella ja salasanalla tehdään yksittäisessä palvelussa. Mikäli käyttäjä huomaa ja/tai epäilee, että hänen tunnuksiaan ja salasanojaan hyödynnetään luvatta kolmansien tahojen toimesta, hänen on välittömästi ilmoitettava tästä MTV:lle. Tämän lisäksi käyttäjän on säännöllisesti vaihdettava salasanansa luottamuksellisuuden varmistamiseksi.

14. Tietoturva

Sähköiset palvelut ja verkkoympäristö eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Käyttäjä vastaa myös Sähköisten palveluiden käyttämiseen tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta ja siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa MTV:lle tai kolmansille.

15. Ylivoimainen este

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa MTV:n Sähköisiin palveluihin ja yksittäisiin palveluihin liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää palveluun tai sen osaan liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, sotaa, ulkopuolisen aiheuttamaa tai ulkopuolisesta johtuvaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta.

MTV ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä palvelun sivuilla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on mahdollista.

16. Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Näihin Käyttöehtoihin ja näiden ehtojen tarkoittamiin palveluihin, palvelukohtaisiin ehtoihin, MTV Oy:n Sähköisten Palveluiden Tietosuojalausekkeeseen sekä palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Näihin Käyttöehtoihin perustuvat tai näiden ehtojen tarkoittamiin palveluihin, palvelukohtaisiin ehtoihin, MTV Oy:n Sähköisten Palveluiden Tietosuojalausekkeeseen sekä palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne MTV:tä vastaan oman kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on myös oikeus pyytää riitaan kuluttajavalituslautakunnan ratkaisusuositusta.

17. Käyttöehtojen voimaantulo ja muutokset

Nämä Käyttöehdot tulevat voimaan 15.2.2009 ja ovat voimassa toistaiseksi. Näitä Käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin MTV:n ylläpitämiin Sähköisiin palveluihin, jollei sopijapuolten välillä kirjallisesti toisin sovita. MTV voi milloin tahansa ilman eri ilmoitusta muuttaa näitä Käyttöehtoja. MTV informoi käyttäjiä näiden Käyttöehtojen muutoksista palvelun yhteydessä. Käyttöehtojen muutokset tulevat voimaan MTV:n ilmoittamana ajankohtana. Käyttäjä hyväksyy muutokset itseään sitoviksi käyttämällä palvelua tai nimenomaisella hyväksymistoimella. Käyttäjän tulee lopettaa palvelun käyttö, mikäli käyttäjä ei hyväksy muuttuneita Käyttöehtoja.

MTV:llä on myös oikeus milloin tahansa rajoittaa Sähköisiin palveluihin pääsyä sekä oikeus lopettaa Sähköiset palvelut ja/tai sen avulla tarjottavien yksittäisten palvelujen tai näiden osien tuottaminen.

Palautelomake

ruusuja
risuja
kysymys
ehdotus

*

Kiitos palautteestasi!

Valitettavasti emme ehdi vastata jokaiseen viestiin henkilökohtaisesti.

Palautteen jättäminen ei onnistunut

Yritä hetken päästä uudelleen.