Myyntiehdot 2013

MTV Oy:N TV-KANAVAT

MTV Oy pidättää itsellään oikeuden hinnanmuutoksiin. Lainsäädännön tai viranomaisten toimenpiteiden aiheuttamat hinnanmuutokset koskevat myös tehtyjä mainosaika- ja mainostilavarauksia. Mainosaikaa ja -tilaa tilattaessa on ilmoitettava lisäksi mainostettava tuote tai palvelu. Mainosaikaa ja/tai -tilaa ostanut asiakas ei ole oikeutettu myymään sitä edelleen kolmannelle osapuolelle. MTV Oy:n korvausvelvollisuus rajoittuu ostetun kampanjan hintaan.

Mainosaikaa myydään tasapuolisesti kaikille mainostajille, mainos- ja mediatoimistoille ja muille yhteisöille nimettyjen asiakkaiden ja tuotteiden lukuun, jotka sitoutuvat noudattamaan tv-mainonnan periaatteita ja lainsäädäntöä sekä MTV Oy:n myyntiehtoja. MTV Oy pidättää oikeuden rajoittaa ennalta määrittelemiensä toimialojen mainontaa valituissa sisältökokonaisuuksissa.

MTV Oy pidättää itsellään oikeuden ilman korvausvelvollisuutta mainoksen siirtämiseen tai tehtyjen mainosaikavarausten peruuttamiseen, mikäli erityiset syyt sitä vaativat. Tästä ilmoitetaan välittömästi samalla kun MTV Oy pyrkii antamaan tilalle uuden, entistä vastaavan lähetysajan.

MTV Oy pidättää oikeuden rajoittaa yksittäiseen kampanjaan myytävää kontaktimäärää kapasiteettitilanteen niin edellyttäessä.

Kampanja

Kampanjalla tarkoitetaan kokonaisuutta, joka varataan kerralla ja jolla mainostetaan samaa tuotetta tai palvelua. Saman mainostajan erilliset kampanjat katsotaan yhdeksi kampanjakokonaisuudeksi, jos kampanjoiden välinen tauko on seitsemän (7) päivää tai vähemmän ja joissa on käytetty samaa mainosta/mainoksia ja/tai kohderyhmää.

MTV Oy pidättää itselleen oikeuden yhdistää em. erilliset kampanjat yhdeksi kokonaisuudeksi, joka saa kontaktitakuun myyntiehtojen mukaisesti.

Kontaktitakuu

Asiakkaat saavat kampanjoilleen kontaktitakuun mainoskatkon yleisössä. Kontaktitakuu myönnetään kanavakohtaisesti kampanjoihin, joiden TRP/GRP-määrä on vähintään:

MTV3

60

Sub

25

AVA/MAX/FAKTA XL

10

MTV3 Juniori

20

Kampanjalle myönnetään kontaktitakuu asiakkaan valitsemassa kohderyhmäkaupalla myytävässä kohderyhmässä. Ainoastaan ohjelmaostamista sisältävissä kampanjoissa takuu voi olla vaihtoehtoisesti Subilla ja AVAlla koko väestössä (10+). Takuu myönnetään yksittäisen kanavan kampanjakokonaisuudelle. MTV3:lla, Subilla ja AVAlla kuitenkin siten, että prime timeen ostetut kontaktit saavat aina takuun prime timessa, mikäli kampanjan kontakteista vähintään 50 % on ostettu prime timeen. Kokonaistakuu kampanjalle muodostuu yhteenlasketuista mainosesitysten kontaktitakuista. MTV3-kanavan valtakunnallista ja alueellista mainontaa sisältävät kampanjat takuutetaan yhtenä kokonaisuutena.

Mikäli ostotavan mukainen kampanjan kokonaiskontaktitakuu ei täyty, MTV Oy sijoittaa lisäkontakteja asiakkaan mainosesityksille siten, että kontaktitakuu saavutetaan. Kampanjan mahdollinen kontaktitakuun alitus hyvitetään myöhempien kampanjoiden yhteydessä tai asiakkaan luvalla kampanjaa jatkamalla.

Kontaktin määritys

Kontaktitakuu todennetaan aina Finnpanel Oy:n toimittamista TV-mittaritutkimuksen lopullisista katsojaluvuista.

Kampanjan vahvistaminen

Kampanja on vahvistettava kirjallisesti tai sähköisessä muodossa (Tv Gate tai LIVE) tarjouksessa mainittuun viimeiseen voimassaolopäivään mennessä, muussa tapauksessa aikavaraus peruuntuu. Kampanjatarjouksen voimassaoloaika lasketaan varauksen tekoa seuraavasta työpäivästä lukien, työpäiviksi lasketaan arkipäivät.

Varausajankohdasta aikaa kampanjan alkuun

Tarjous voimassa

20 tai yli 20 työpäivää

10 työpäivää

10-19 työpäivää

5 työpäivää

5-9 työpäivää

3 työpäivää

2-4 työpäivää

1 työpäivä

1 työpäivä

kuluva päivä

Vahvistetun kampanjan muuttaminen

Vahvistetun kampanjan mainosesitysten pituutta voi muuttaa kampanjahinnan pysyessä vähintään samana.

Vahvistetun kampanjan peruuttaminen

Mikäli asiakas joutuu peruuttamaan jo vahvistetun kampanjatilauksensa, veloitetaan seuraavat peruutusmaksut, jotka lasketaan peruutetun mainosajan nettohinnasta.

Peruutus ennen lähetystä

Peruutusmaksu

Yli 30 vrk

10 %

15-30 vrk

25 %

7-14 vrk

50 %

alle 7 vrk

100 %

Peruutusmaksu lasketaan esityspäivän mukaan eli yhdessä kampanjassa voi olla mainosesityksillä erisuuruisia peruutusmaksuprosentteja sen mukaan, kuinka monta päivää ennen aiottua esitystä kampanja perutaan.

Reklamaatiot

Mainoskampanjaa tai -esitystä koskevat huomautukset tulee tehdä viimeistään kahdeksan (8) päivän kuluttua kampanjan päättymisestä kirjallisena.

MTV Oy:stä johtuvan lähetysvirheen sattuessa hyvityksen tavasta ja määrästä sovitaan erikseen. Hyvitys on enintään vastaava mainosaika tai virheellisesti esitetyn mainoksen laskuttamatta jättäminen.

Yhteistoimintapalkkio

Yhteistoimintapalkkio suoritetaan MTV Oy:n hyväksymille tahoille, jotka sitoutuvat noudattamaan MTV Oy:n myynti- ja toimitusehtoja ja joiden luottokelpoisuuden MTV Oy on hyväksynyt. Yhteistoimintapalkkio on 12-15 %.

Palkkioon vaikuttavat toiminnalliset ja laadulliset tekijät:

  • käytössä ja osaamiseltaan hallinnassa ammattimaista mediaostamista palvelevat tv:n tutkimuspalvelut 1 %
  • tietojärjestelmäyhteistyö (sähköinen tilausliikenne) käyttäen joko LIVE-varausjärjestelmää tai elektronista tilaustietojen siirtoa LIVE-järjestelmään 1%
  • kampanjoiden suunnittelu, varaus ja seuranta 1 %

Yhteistoimintapalkkio on 15 %, kun taho hoitaa kaikki edellä mainitut tehtävät.

Laskutus ja maksuehdot yhteistoimintapalkkion alaisuudessa toimiville

Maksuehto on 14 päivää -1 % tai 30 päivää netto laskutuspäivästä lukien.

Viivästyskorko määräytyy viimeisimmän virallisen viivästyskorkoprosentin mukaan. Laskutusta koskevat huomautukset on tehtävä kahdeksan (8) vuorokauden kuluessa laskun lähettämisestä.

MTV Oy varaa itselleen oikeuden, tilanteen niin vaatiessa, peruuttaa tai siirtää vahvistetun mainoskampanjan tai osia siitä ja sopia uudestaan sen laskutus- ja maksujärjestelyistä.

Ennakkolaskutusalennus

Ennakkolaskutusalennus on vaihtoehtoinen yhteistoimintapalkkiolle. Asiakas, joka maksaa kampanjan viimeistään kuusi (6) päivää ennen kampanjan alkamista saa yhteistoimintapalkkion sijasta 12 % ennakkolaskutusalennuksen. Ennakkolaskutusalennuksen lisäksi ei myönnetä muita maksutapa-alennuksia.

Alennusten laskeminen

Ostotapakohtainen bruttohinta

- kausi-indeksi
- mahdollinen muu etu
- yhteistoimintapalkkio tai ennakkolaskutusalennus
- asiakkaan yhteistyösopimusetu

= nettohinta
+ alv (voimassa olevan alv %:n mukaisesti)
= verollinen nettohinta

Itsepalvelukorvaus

MTV Oy myöntää tilaajalle itsepalvelukorvausta, kun tilaaja on tehnyt kampanjat itsepalvelukriteerit täyttävällä prosessilla. Itsepalvelukorvaus lasketaan tilaajan nettovolyymista. Korvauksen määrä on 0,8 % itsepalvelukriteerit täyttävästä nettovolyymista.

Itsepalvelukriteerit tai itsepalvelukorvauksen ehdot voivat muuttua vuoden 2013 aikana. Tarkempia tietoja itsepalvelukorvauksesta saat MTV Oy Mediapalvelusta.

-----------------------------------------------------------------------------------

MTV Oy:n VERKKOMEDIAT (mtv3.fi, sub.fi, avatv.fi ja Katsomo)

Mainostilaa myydään tasapuolisesti kaikille mainostajille, mainos- ja mediatoimistoille ja muille yhteisöille nimettyjen asiakkaiden ja tuotteiden lukuun, jotka sitoutuvat noudattamaan MTV Oy:n myyntiehtoja.

MTV Oy pidättää itsellään oikeuden ilman korvausvelvollisuutta mainostilan siirtämiseen tai tehtyjen varausten peruuttamiseen, mikäli erityiset syyt sitä vaativat. Tästä ilmoitetaan välittömästi samalla kun MTV Oy pyrkii antamaan tilalle uuden, entistä vastaavan mainostilan.

MTV Oy pidättää itsellään oikeuden rajoittaa yksittäisen kampanjan näkyvyyttä kapasiteettitilanteen niin edellyttäessä. MTV Oy pidättää myös itsellään oikeuden olla myymättä kampanjoita, jotka eivät ole realistista toteuttaa halutun kampanja-ajan sisällä.

Samassa sisällössä esiintyvien kilpailijoiden näkyvyyttä ei rajoiteta, eikä se synnytä MTV Oy:lle korvausvelvollisuutta. Ennakkotietoja mahdollisista kilpailijoiden samanaikaisista kampanjoista ei luovuteta ulkopuolisille.

Kampanja

Mikäli asiakas ostaa samanaikaisesti useita mediaelementtejä/-tuotteita, jokainen niistä lasketaan omaksi itsenäiseksi kampanjaksi. Yhtä kampanjaa varten asiakas voi toimittaa korkeintaan viisi (5) eri aineistoa. MTV Oy ottaa huomioon asiakkaan toiveet aineistojen keskinäisestä painotuksesta, mutta kampanjan eri aineistoille ei anneta aika-/näyttötakuuta. Aineiston voi vaihtaa yhden kerran kampanjan aikana.

Displaymainonta

Mainonta MTV Oy:n verkkomedioihin myydään pääsääntöisesti näyttöpohjaisesti. Sivustoilla voidaan myydä myös aikapohjaista mainontaa.Näyttöpohjaisen displaykampanjan minimikoko on 100 000 mainosnäyttöä.

Näyttötakuu

MTV Oy antaa näyttöpohjaisesti myytäville kampanjoille näyttötakuun. Mikäli kampanja ei suorita ostettua näyttömäärää, kampanjaa joko jatketaan kunnes näytöt täyttyvät, puuttuvat näytöt hyvitetään asiakkaan seuraavassa kampanjassa tai asiakkaalle annetaan puuttuva määrä näyttöjä saman hintaluokan sivustolla tai sivustoilla MTV Oy:n verkkopalveluissa. MTV Oy ei hyvitä puuttuvia näyttöjä rahallisesti.Mikäli mainosnäytöt jäävät kampanjan loputtua tavoitteesta korkeintaan 3 %, MTV Oy:lla on oikeus jatkaa kampanjaa seuraavana päivänä automaattisesti kunnes mainosnäytöt tulevat täyteen.

Kampanjat todennetaan MTV Oy:n verkkomainonnan mainonnanhallintajärjestelmällä, joka ei huomioi cookie-virhettä.

Toistokontrolli (frekvenssi)

Näyttöpohjaisesti myydyt kampanjat sivustoilla Etusivu, Luukku, Uutiset, Urheilu, Sää, TV-ohjelmat, Viihde ja Katsomo toteutetaan oletusarvoisesti toistokontrollilla viisi (5). Myös kohderyhmäkaupan kampanjat toteutetaan toistokontrolilla viisi (5). Kampanjat voidaan toteuttaa myös muilla toistokontrolleilla, minimissään kolme (3). Kampanjat, joissa käytetään pienempää toistokontrollia kuin viisi (5), jatkuvat aina niin kauan kunnes mainosnäytöt tulevat täyteen.

Sivustojen Koti, Makuja, AVA, Keventäjät, Topkani, Juniori, Jokakoti ja Matkailu, Sub sekä ROS-kampanjoille ei myönnetä toistokontrollia. Poikkeuksena mainospaikat paraatipaikka ja tarrakulma, joissa käytetään toistokontrollia kaksi (2) kaikilla sivustoilla.Toistokontrollikampanjan maksimipituus on kaksi (2) viikkoa.

Kampanjan kohdentaminen eri viikonpäiviin ja kellonaikoihin

Kampanjan kohdentaminen kokonaan tai osittain yksittäisiin viikonpäiviin on mahdollista kaikilla näyttöpohjaisesti myytävillä sivustoilla 15 %:n lisäkustannuksella. Yksittäisten viikonpäivien mukaan kohdennettuihin kampanjoihin ei myönnetä toistokontrollia.

Kampanjan kohdentaminen kokonaan tai osittain eri kellonaikoihin, vähintään 4 tunnin yhtenäinen ajanjakso, on mahdollista 15 %:n lisäkustannuksella. Kellonajan mukaan kohdennettuihin kampanjoihin ei myönnetä toistokontrollia.

Mikäli kampanjassa käytetään molempia kohdentamiskriteereitä (päivä ja kellonaika) lisäkustannus on 20 %.

Kampanjan vahvistaminen

Kampanja on vahvistettava kirjallisesti tarjouksessa mainittuun viimeiseen voimassaolopäivään mennessä, muussa tapauksessa varaus peruuntuu.

Vahvistetun kampanjan peruuttaminen

Mikäli asiakas joutuu peruuttamaan jo vahvistetun kampanjan, veloitetaan seuraavat peruutusmaksut, jotka lasketaan kampanjan nettohinnasta. Kaikkien yli yhden (1) kuukauden mittaisten kampanjoiden irtisanomisaika on yksi (1) kuukausi..

Peruutus ennen kampanjan alkua

Peruutusmaksu

15-30 vrk

25 %

7-14 vrk

50 %

alle 7 vrk

100 %

Reklamaatiot

Mainoskampanjaa koskevat huomautukset tulee tehdä viimeistään kahdeksan (8) vuorokauden kuluttua kampanjan päättymisestä kirjallisena.

Yhteistoimintapalkkio

Yhteistoimintapalkkio suoritetaan MTV Oy:n hyväksymille tahoille, jotka sitoutuvat noudattamaan MTV Oy:n myynti- ja toimitusehtoja ja joiden luottokelpoisuuden MTV Oy on hyväksynyt. Yhteistoimintapalkkio on 12-15 %.

Laskutus ja maksuehdot

Maksuehto on 14 päivää –1% tai 30 päivää nettolaskun päiväyksestä lukien.

Viivästyskorko määräytyy viimeisimmän virallisen viivästyskorkoprosentin mukaan. Laskutusta koskevat huomautukset on tehtävä viimeistään kahdeksan (8) vuorokauden kuluessa laskun lähettämisestä.

Ennakkolaskutusalennus

Ennakkolaskutusalennus on vaihtoehtoinen yhteistoimintapalkkiolle. Asiakas, joka maksaa kampanjan viimeistään kuusi (6) päivää ennen kampanjan alkamista saa yhteistoimintapalkkion sijasta 12 % ennakkolaskutusalennuksen.

Alennusten laskeminen

Kampanjan bruttohinta

- mahdollinen kampanjakohtainen etu

- yhteistoimintapalkkio tai ennakkolaskutusalennus

- asiakkaan yhteistyösopimusetu

= nettohinta
+ alv (voimassa olevan alv %:n mukaisesti)
= verollinen nettohinta

Kausi-indeksit MTV Oy:n verkkomediat

Ajanjakso

Indeksi

1.1. - 27.1.2013

80

28.1. - 23.6.2013

100

24.6. - 11.8.2013

80

12.8. - 23.12.2013

100

24.12. - 31.12.2013

80

Uuden asiakkaan etu

Uusille internetasiakkaille annetaan uuden asiakkaan etuna ensimmäiseen kampanjaan +30 % lisänäyttöjä ostettuun display-tuotteeseen. Aikapohjaisissa mainosratkaisuissa uuden asiakkaan etu on -15 %:n hintaetu ensimmäiseen kampanjaan. Uutena asiakkaan pidetään mainostajaa, joka ei ole mainostanut MTV Oy:n verkkopalveluissa edellisen 24 kuukauden aikana.

Etu samanaikaiseen TV-kampanjaan

Mainostettaessa samaa tuotetta yhtäaikaisesti sekä MTV Oy:n TV-kanavilla että verkkomedioissa, myönnämme verkkokampanjaan 10 % lisänäyttöjä. Samanaikaisilla TV- ja displaykampanjoilla on oltava vähintään yksi yhteinen esityspäivä.

Mainoskampanjan tilaaja on velvollinen informoimaan samanaikaisesta TV-kampanjasta. Etua ei myönnetä takautuvaksi.

-

Käytämme Spotti.fi-sivustollamme evästeitä parantaaksemme palvelumme käyttökokemusta. Jatkamalla palvelun käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Tutustu päivitettyyn tietosuojakäytäntöömme