Mainos
Mainos

Syyttäjä: Näin Aarnio hääräsi kaksoisroolissaan - tarkka kuvaus tapahtumista

Syyttäjän mukaan Helsingin huumepoliisin hyllytetty päällikkö Jari Aarnio rahoitti seurantalaiteyhtiö Trevocia tismalleen samaan aikaan kuin esitti laitteiden hankkimista Helsingin poliisiin.

Tänään julkiseksi tulleen haastehakemuksen mukaan tapahtumat kulkivat seuraavasti. Kyseessä on syyttäjän näkemys tapahtumista.

"Aarnio on huhti - toukokuussa 2009 sopinut Trevoc Oy:n Pasi Pataman kanssa aikeestaan tulla mukaan Trevoc Oy:n toimintaan.

Samaan aikaan Aarnio on laatinut ja valmistellut Helsingin poliisilaitoksen (HPL) ensimmäistä esitystä 15.5.2009 sisäministeriölle luvan saamiseksi Trevoc Oy:n seurantalaitteiden hankkimiselle ja käyttöönottamiselle. Aarnio on 11.5.2009 lähettänyt esityksen tekniseen seurantaan soveltuvien laitteiden hankkimisesta HPL:n esikuntaan jatkotyöstämistä varten.

Toukokuun 2009 puolivälissä Aarnio on ryhtynyt järjestämään Trevoc Oy:lle rahoitusta yhdessä Aarnion yhdistetyn rikollispomon kanssa siten, että 19.5.2009 suunnitelmat ovat edenneet niin pitkälle, että Patama on voinut kertoa Trevoc Oy:n muille osakkaille rahoitusmahdollisuudesta.

Viimeistään 25.5.2009 alkaen Trevoc Oy:n osakkaat ovat neuvotelleet ehdoista, joilla Aarnio voisi tulla mukaan Trevoc Oy:n toimintaan aluksi rahoittajaksi ja myöhemmin omistajaksi sekä muuhun yhtiön toimintaan konkreettisesti liittyvään asemaan.

Näitä neuvotteluita Aarnion kanssa on käyty aina sopimuksen syntymiseen elokuuhun 2009 saakka. Rahoitus on sittemmin järjestetty rikollispomon sisaren 27.5.2009 tätä tarkoitusta varten perustaman Instia-Group Oy:n kautta.

8.7. – 15.7.2009 Aarnio on valmistellut SM:lle Trevoc Oy:ltä tehtäviin laitehankintoihin liittyvää lisäselvitystä ja hankintaesitystä Trevoc Oy:n laitteiden käyttöönottamiseksi. SM:lle on toimitettu Aarnion laatima 14.7.2009 päivätty lisäselvitys hankintaesityksen 20.7.2009 liitteenä.

14.7.2009 Rikollispomon sisko on siirtänyt sedältään tulleet varat 200 000 euroa Instia-Group Oy:n tilille lainana tarkoituksin, että varat yhtiöstä sijoitetaan edelleen. Sisko ei ole käyttänyt tosiasiallista päätäntävaltaa Instia-Group Oy:ssä rahavarojen osalta tai muutoinkaan.

Tämän päätäntävallan Aarnio on erilaisin sopimuksin järjestellyt itselleen ja ohjannut mainitun 200 000 euron sijoituksen Instia-Group Oy:n nimissä Trevoc Oy:n toimintaan.

30.7.2009 alkaen Aarnio on sopinut lakimiehen tehtävissä toimineen miehen kanssa tämän tulemisesta mukaan järjestelyyn siten, että mies ryhtyy esiintymään ja toimimaan Instia-Group Oy:n asiamiehenä peittäen Aarnion todellisen aseman ja päätäntävallan yhtiössä.

17. - 26.8.2009 on tehty lopulliset sopimukset ja päätökset liittyen Trevoc Oy:n rahoitukseksi tarkoitettuun 200 000 euron vaihtovelkakirjalainaan:

- 17.8. - 18.8.2009 Trevoc Oy on tehnyt yhtiökokouksessa ja hallituksen kokouksessa päätökset vaihtovelkakirjalainasta.

- Trevoc Oy:n ja Instia-Group Oy:n välillä on laadittu 19.8.2009 päivätty salainen sopimus 199 995 euron suuruisesta vaihtovelkakirjalainasta.

Sopimus on sisältänyt lainan konvertointivelvollisuuden Trevoc Oy:n osakkeiksi 30.6.2011 mennessä.

- Trevoc Oy:n, sen osakkaiden ja Instia-Group Oy:n välillä on laadittu vaihtovelkakirjalainaan liittyvä 20.8.2009 päivätty salainen osakassopimus. Sopimuksessa Instia-Group Oy:lle on annettu jo ennen lainan konvertointia osakkeiksi samanlainen oikeus osallistua Trevoc Oy:n toimintaan ja päätöksentekoon kuin yhtiön osakkailla.

- 22.8.2009 päivätyllä asiakirjalla rikollispomon sisko on sitoutunut noudattamaan asiakirjan haltijan ohjeita ja määräyksiä Instia-Group Oy:n toiminnassa.

Sitoumuksen haltija on ollut Aarnio, jonka lukuun lakimies on toiminut ja säilyttänyt asiakirjoja. Tähän järjestelyyn on kuulunut, että Aarnio on tarvittaessa toimittanut rikollispomolle asiakirjat, joihin on tarvittu Instia-Group Oy:n edustajan eli rikollispomon siskon allekirjoitus. Siskon allekirjoitettua asiakirjat rikollispomo on toimittanut ne takaisin Aarniolle, joka on toimittanut/palauttanut ne allekirjoitettuna lakimiehelle.

- 26.8.2009 Instia-Group Oy on antanut 199 995 euron suuruisen vaihtovelkakirjalainan Trevoc Oy:lle.

22.8. - 30.8.2009 Aarnio on valmistellut EU –tukihakemusta rahoituksen saamiseksi Trevoc Oy:ltä tehtäville hankinnoille sekä poliisihallinnon sisällä kerännyt ja esittänyt perusteluita luvan saamiseksi näille hankinnoille.

8.9.2009 SM on myöntänyt HPL:lle luvan seurantalaitteistojen hankkimiseksi muualta kuin Keskusrikospoliisilta (KRP) tai Suojelupoliisilta (SUPO) siihen saakka kunnes KRP pystyy tällaisia laitteistoja toimittamaan. Päätöksen saaminen on ollut osa Trevoc Oy:ltä tehtyjen hankintojen valmistelua, johon Aarnio on toimillaan osallistunut.

Lupapäätöksen saamisella ja sitä koskevilla toimilla on valmisteltu kaikkia tulevia hankintoja Trevoc Oy:ltä ja se on ollut käytännössä niiden välttämätön edellytys.

Aarnio on tehnyt aloitteen ja valmistellut hankintaesitystä 15.9.2009, jonka perusteella HPL:n johto on 21.9.2009 tehnyt esityksen mukaisen päätöksen hankkia Trevoc Oy:ltä tuotteita 54 857 euron arvosta laskulla 7.1.2010. Aarnio on pyynnöstä 22.9.2009 tarkentanut tai alaisellaan tarkistuttanut hankintaesityksen perusteita, jotta hankinta voitaisiin tehdä niin sanottuna salaisena hankintana sitä kilpailuttamatta. Päätös salaisesta hankinnasta on tehty 28.9.2009. Näillä ja muilla edellä kuvatuilla toimillaan Aarnio on valmistellut myös hankintasopimusta 1.10.2009, jonka HPL on solminut Trevoc Oy:n kanssa.

17.2 - 18.2.2010 Aarnio on tehnyt aloitteen ja käynyt HPL:n apulaispoliisipäällikön Jari Liukun kanssa keskustelua Trevoc Oy:n uuden laitteen koekäytöstä. Aarnio on valmistellut tätä asiaa koskevaa esitystä apulaispoliisipäällikölle / HPL:n hallintoyksikköön.

11.3. - 12.4.2010 Aarnio on antanut hallintoyksikölle lisäselvitystä asiassa ja valmistellut koekäyttösopimusta.

22.4 - 26.5.2010 Aarnio on käynyt valmistelevaa keskustelua HPL:n päätöksentekijöiden kanssa rahoitusesityksistä Trevoc Oy:n laitteiden hankintoihin liittyen. Hankintoja varten on päätetty hakea rahoitusta POHAsta ja EU:lta. Aarnio on valmistellut rahoituksen hakemista. Aarnio on pyytänyt ja saanut Patamalta edelleen esiteltäviä perusteluita, miksi HPL:n tulisi tehdä laitehankinnat Trevoc Oy:ltä eikä KRP:ltä.

3.5. – 5.7.2010 Trevoc Oy:ltä on hankittu laitteita yhteensä 2 467 eurolla kahdella hankintapäätöksellä, joiden valmisteluun Aarnio on yllä kuvatusti osallistunut.

Aarnio on osallistunut Trevoc Oy:ltä 30.12. 2010 päivätyllä laskulla hankittujen tuotteiden yhteensä 71 758 euroa hankinnan valmisteluun. Hankinta on ollut HPL:ssä Aarnion valmisteltavana ainakin 1.6.2010 aikaan ja tuolloin Aarnio on lähettänyt Patamalle asiaan liittyvän viestin.

15.9.2010 – 28.2.2011 Aarnio on ollut virkavapaalla. 30.12.2010 laskutetun hankinnan lisäksi tänä aikana on HPL:lle esitetty yksi Trevoc Oy:n lasku 24.11.2010 määrältään 442 euroa.

Virkavapautensa aikana Aarnio on 15.2.2011 luovuttanut yhdelle Trevoc Oy:n johtohenkilöistä 25 000 euroa käteisvaroja, joilla on rahoitettu erään henkilön omistamien Trevoc Oy:n osakkeiden ostamista. Kysymys on ollut väliaikaiseksi tarkoitetusta järjestelystä, jonka perusteella johtohenkilö on hallinnut osakkeita myös Aarnion lukuun Aarnion intressissä. Ainakin järjestelyllä on luotu esteellisyysperusteen aiheuttava olosuhde, jossa Trevoc -hankintoja HPL:ssä valmistelevalla Aarniolla on ollut merkittävä lainaan perustuva saatava Trevoc Oy:n osakkaalta.

5.5.2011 HPL on Aarnion aloitteesta sopinut Trevoc Oy:n kanssa yksittäistä hankintaa laajemmasta puitesopimuksesta liitesopimuksineen. Tämän sopimuskokonaisuuden kohteena on ollut Trevoc Oy:n toimittama järjestelmä- ja palvelukokonaisuus, joka on sitonut Trevoc Oy:tä ja HPL:ää toisiinsa. Merkittävä osa Trevoc Oy:n laskutuksesta on koostunut tähän kokonaisuuteen liittyvistä ylläpito- ja muista tehtävistä, joita on sopimukseen perustuen laskutettu kuukausittain. Sopimus on toiminut myös tulevien hankintojen puitteena. Aarniolle on sopimuksessa annettu oikeus laskutettavien tilausten ja tukipyyntöjen tekemiseen.

24.5.2011 tehdyllä sopimuksella Trevoc Oy on antanut Instia-Group Oy:lle lisäaikaa konvertointivelvollisuuden täyttämiseksi siten, että se on tullut täyttää 30.12.2012 mennessä. Samaan aikaan 23. – 24.5.2011

Aarnio on hankkinut rikollispomon siskon allekirjoituksen asiakirjoihin, joilla siskon antama laina Instia-Group Oy:lle on kuitattu osakepääoman korotuksella ja koroista on luovuttu.

21.6.2011 Aarnio on valmistellut muutoksia HPL:n EU-rahoitettaviin hankintoihin liittyen käymällä rahoitushakemuksen perusteluista keskusteluja Pataman kanssa.

19.9. - 30.9.2011 Aarnion ja lakimiehen välillä on tehty järjestely, jossa lakimies on Aarnion lukuun häneltä saamillaan varoilla ostanut rikollispomon siskolta nimiinsä Instia-Group Oy:n koko osakekannan 50 000 eurolla. Osakkeiden tosiasiallinen omistaja on ollut Aarnio tai ainakin Aarnio on kaupasta huolimatta edelleen säilyttänyt tosiasiallisesti itsellään Instia-Group Oy:lle kuuluneen päätösvallan ja taloudellisen intressin Trevoc Oy:ssä.

19.9.2011 – 4.11.2013 HPL on hankkinut Trevoc Oy:ltä tuotteita yhteensä 291 360 eurolla.

23.9.2011 Aarnio on POHA:n teknisen tiedonhankinnan työryhmän kokouksessa HPL:n edustajana ilmoittanut, että HPL ei tule luopumaan Trevoc Oy:n laitteista. Ilmoituksen tarkoituksena on ollut valmistelevasti vaikuttaa tuleviin hankintoihin.

8.12.2011 tapahtuneen vaihtovelkakirjalainan konvertoinnin myötä Instia-Group Oy on tullut omistamaan 975 Trevoc Oy:n osaketta eli 30 % Trevoc Oy:n osakekannasta. Näiden Trevoc Oy:n osakkeiden tosiasiallinen omistaja on ollut Aarnio tai ainakin hän on niiden suhteen ollut edelleen tosiasiallinen päätösvallan käyttäjä sekä henkilö, jonka omistukseen osakkeet on ollut jossain vaiheessa tarkoitus siirtää ja jolla on ollut edellä selostettu osakkeisiin liittyvä intressiasema. Aarnio on saanut 8.3.2012 ja 11.5.2012 Trevoc Oy:stä peräisin olevia osinkotuloja yhteensä 8 000 euroa.

Aarnio on määrännyt alaisensa laatimaan hankintaesityksen tuotteiden hankkimiseksi Trevoc Oy:ltä 24 488 eurolla. Esityksen 3.5.2012 on tehnyt Aarnion toinen alainen osoittaen sen Aarniolle.

2.8 - 30.11.2012 Aarnio on pyytänyt HPL:lle tarjousta Patamalta Trevoc Oy:n tuotteista sekä keskustellut Trevoc Oy:n edustajien kanssa tarjouksesta.

Lokakuun 2012 alussa Aarnio on HPL:n sisäisessä ohjausryhmässä esittänyt, että Trevoc Oy:lle annetaan hallinnon tietotekniikkakeskuksen (HALTIK) sijasta palvelimiin liittyviä ylläpitotehtäviä, joista Trevoc Oy:lle maksettaisiin lisää palvelumaksua.

6.12.2012 - 8.1.2013 Aarnio on alkanut valmistella noin 200 000 euron arvoista laitehankintaa Trevoc Oy:ltä HPL:lle. Aarnio on Pataman kanssa selvitellyt laitteen hintaa ja ominaisuuksia, pyytänyt Trevoc Oy:ltä tarjousta ja käynyt keskustelua HPL:n johdon kanssa laitteen hankkimiseksi sekä selvitellyt rahoitusmahdollisuuksia. Hankinta ei ole toteutunut. Samaan aikaan Aarnio on käynyt Pataman kanssa valmistelevia keskusteluita myös siitä, minkä sisältöinen sopimusmuutos Trevoc Oy:n toimittamassa palvelukokonaisuudessa voisi olla mahdollinen.

7.12.2012 Aarnio on pyytänyt alaistaan laatimaan hankintaesityksen eräiden tuotteiden hankkimiseksi Trevoc Oy:ltä 30 000 eurolla. Asian käsittelyn myöhemmässä vaiheessa on käynyt ilmi, ettei tuotteita välttämättä ostettaisi Trevoc Oy:ltä. Hankintaa ei ole tehty.

20.12.2012 on POHA:ssa pidetty teknisen tarkkailun asiantuntijatyöryhmän kokous. Aarnio on lähettänyt kokoukseen puolestaan edustajaksi alaisensa ja antanut hänelle toimeksiannon kehua muille osallistujille Trevoc Oy:n toimittamia laitteita perusteluin, joista Aarnio oli yhdessä Pataman kanssa sopinut. Aarnion tarkoituksena on ollut valmistelevasti vaikuttaa tuleviin hankintoihin.

16.1.2013 - 28.2.2013 Aarnio on valmistellut hankintoja Trevoc Oy:ltä käymällä hankintoja koskevia valmistelevia keskusteluja HPL:n apulaispoliisipäällikön Lasse Aapion kanssa selvitellen muun muassa millaisin uusin hankinnoin voitaisiin korjata esiin tulleita ongelmia. Aarnio on neuvotellut Pataman kanssa millä tavoin hankintoja perusteltaisiin ja pyytänyt Patamalta tarjouksia. Aarnio on myös esittänyt HPL:n johdolle hankintoja.

7.8 - 9.8.2013 Aarnio on valmistellut HPL:n johdolle esitystä tulevista laitehankinnoista, joissa on ollut kysymys myös Trevoc Oy:n toimittamista laitteista. Aarnio on keskustellut asiasta laitoksen johdon kanssa ja tehnyt hankintoja koskevan esityksen johdolle.

Aarnio on edellä selostetuilla yksittäisillä toimillaan sekä päättämällä yksikön päällikkönä alaistensa esittämien hankintaesitysten viemisestä eteenpäin HPL:n päätöksenteko-organisaatiossa ja esittelemällä ja perustelemalla hankintoja päätöksentekijöille valmistellut HPL:n Trevoc Oy:ltä tekemät hankinnat toteutuneelta arvoltaan yhteensä 420 885 euroa."

Mainos

Käytämme palveluissamme evästeitä parantaaksemme palveluiden käyttökokemusta. Jatkamalla palvelun käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Tutustu päivitettyyn tietosuojakäytäntöömme